15th Iaido & Kendo AkiGasshuku 2017

15th Iaido & Kendo AkiGasshuku 2017